Algemene Voorwaarden Like Fridays

Like Fridays is een handelsnaam van Apochi B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel in Amsterdam en geregistreerd bij het Nederlandse Handelsregister onder nummer 57893446. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die direct of indirect online beschikbaar zijn, via een mobiel apparaat, per email of per telefoon. Door toegang te krijgen tot, surfen en gebruiken van onze (mobiele) website of een van onze applicaties via elk platform, erkent u en accepteert u de onderstaande voorwaarden te lezen, te begrijpen en akkoord te gaan.

 1. Interpretatie

Tenzij anders bepaald, is elke verwijzing in deze Algemene Voorwaarden tot:

 • een artikel is een verwijzing naar een artikel van deze algemene voorwaarden
 • deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst of instrument bevat alle wijzigingen, aanvullingen, novaties, herstellingen of herbepalingen (onverminderd het eventuele verbod daarvan) hoe fundamenteel en van welke aard dan ook
 • een persoon omvat een individu, bedrijf, vennootschap, bedrijf, overheid, staat of agentschap van een staat of een vereniging, trust, vennootschap of andere entiteit (al dan niet met een aparte rechtspersoonlijkheid) of twee of meer van de voorgaande
 • Like Fridays, de gebruiker or u omvat rechtsopvolgers en toegelaten overnemers
 • artikel omschrijvingen zijn alleen ter referentie
 • een bepaling van de wetgeving is een verwijzing naar deze bepaling zoals gewijzigd of opnieuw geactualiseerd
 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

 • Accommodatie betekent de accommodatie die wordt aangeboden door het toerismebedrijf
 • Accommodatieverstrekker betekent de leverancier of exploitant van een accommodatie die wordt aangeboden via de Portal
 • Claims heeft de betekenis die hieraan is gegeven in artikel 11
 • Portal betekent het website portaal dat door Like Fridays wordt beheerd inclusief de daarin aangeboden diensten en voordelen
 • Gebruiker or U betekent de individuele perso(o)n(en) die geregistreerd staan op de Portal als Gebruiker
 1. Gebruik van de website

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website garandeert u het volgende:

 • u bent minstens 18 jaar oud
 • u beschikt over de wettelijke autoriteit om een bindende wettelijke verplichting te creëren
 • u zult deze website gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden
 • u zult deze website alleen gebruiken om te reserveren voor uzelf of voor een andere persoon namens wie u wettelijk bevoegd bent om te handelen
 • u zult deze andere personen in kennis stellen van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen die u namens hen heeft gemaakt, inclusief alle regels en beperkingen die daarop van toepassing zijn
 • alle door u verstrekte informatie op deze website is correct, nauwkeurig, actueel en volledig
 1. Registratie

4.1 Om de Portal te kunnen gebruiken, moet u een account registreren en openen door opgave van uw e-mailadres en uw naam.

4.2 Door een account aan te melden en te openen, is de gebruikersovereenkomst afgesloten.

4.3 De gebruiker moet ervoor zorgen dat de elektronische berichten van Like Fridays naar u komen en hun levering niet wordt voorkomen door beveiligingscontroles.

 1. Betalingen

De betaling kan worden gedaan door gebruik te maken van de betaaldiensten aangeboden door Like Fridays (momenteel VISA of MasterCard) of door direct bij aankomst bij de Accommodatie te betalen.

 1. Korting codes

Korting codes worden uitgegeven op Like Fridays’ eigen goeddunken. Elke unieke kortingscode mag maximaal één keer per persoon worden gebruikt. Het is niet mogelijk meerdere kortingscodes te cumuleren.

 1. Boekingen

Het lidmaatschap geeft u toestemming om een boeking aan te vragen bij de Accommodaties die op de Portal staan. Het recht op een boeking is alleen van toepassing indien de Accommodatieverstrekker de boeking aanbiedt tegen het speciale tarief op de vereiste boekingsdatum.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 De gegevens over de Accommodaties op de Portal worden ingevoerd en onderhouden door de Accommodaties en de Portal. Like Fridays accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de aanbiedingen of informatie die door de Accommodaties worden verstrekt.

8.2 Like Fridays is ook niet aansprakelijk voor afwijkende, onjuiste of niet-actuele prijsopgaven van de Accommodaties op de Portal.

8.3 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding wegens arbeidsverplichtingen en illegale handelingen, evenals aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten tegen Like Fridays, evenals zijn werknemers en agenten, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door Like Fridays.

 1. Overdraagbaarheid

De rechten en verplichtingen van een Gebruiker onder deze Algemene Voorwaarden kunnen niet overgedragen, toegewezen of verpand worden overeenkomstig artikel 3:83, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Voorbehoud van rechten

10.1 Like Fridays behoudt het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang tot deze website en de diensten die worden aangeboden te ontzeggen, te allen tijde en om welke reden dan ook.

10.2 Like Fridays behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder redenen te wijzigen. De nieuwe Algemene Voorwaarden worden per e-mail naar u gestuurd. De nieuwe Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen, als u binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail niet schriftelijk tegen hun geldigheid bezwaar maakt.

 1. Geschillen

Like Fridays vindt klanttevredenheid erg belangrijk, dus als u een probleem of een klacht heeft, zullen we proberen uw problemen op te lossen. Maar als we onsuccesvol zijn, kunt u een claim indienen conform het bepaalde in dit artikel. U gaat akkoord om ons de gelegenheid te bieden om eventuele geschillen of claims op te lossen door contact op te nemen met klantenservice via support@likefridays.com of +312611770. Als we uw aanspraken niet binnen 60 dagen kunnen oplossen, kunt u de vergoeding verzoeken zoals uiteengezet in artikel 12 (Toepasselijk recht en jurisdictie) hieronder.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Deze Algemene Voorwaarden en eventuele (niet) contractuele verplichtingen voortvloeiende uit of in verband daarmee zijn onderworpen aan Nederlands recht.

12.2 De rechtbank van Amsterdam, Nederland heeft de exclusieve bevoegdheid om in eerste aanleg een geschil die voortvloeit uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, aanhangig te maken.

As of: 15 September 2017

 

 1. AGV

Like Fridays hecht waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze kennisgeving beschrijft hoe Like Fridays persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op de bovenstaande datum en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus controleer alstublieft voor eventuele wijzigingen. Alle belangrijke wijzigingen in deze kennisgeving worden duidelijk aangegeven op de startpagina van de website.

13.1 Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze kennisgeving of uw rechten wilt uitoefenen zoals vermeld in deze kennisgeving, neemt u contact met ons op via: support@likefridays.com.

13.2 Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie over personen die ervoor kiezen zich te registreren voor onze website en diensten. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, bestaan uit de naam en het e-mailadres van een persoon.

13.3 Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

Like Fridays verzamelt de hierboven vermelde persoonlijke gegevens met betrekking tot personen die: (i) registreren voor een individueel account of (ii) zich abonneren op het ontvangen van e-mailmeldingen van Like Fridays. Dergelijke gegevens kunnen aan ons worden verstrekt door de juiste formulieren op onze website in te vullen. U kunt ons ook persoonlijke informatie verstrekken als u per e-mail, telefoon, post of anderszins contact met ons opneemt.

13.4 Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Like Fridays gebruikt de hierboven vermelde persoonlijke gegevens om: (i) voordelen en diensten aan het lidmaatschap te verstrekken; (ii) met u te communiceren over onze services (bijvoorbeeld meldingen over biedingen); (iii) om verzoeken, vragen of klachten van u te verwerken en te beantwoorden; en (iv) aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Like Fridays gebruikt persoonsgegevens alleen voor legitieme bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. We gebruiken in het bijzonder de gegevens die we verzamelen om diensten te leveren. Het is mogelijk dat we u sommige van de functies en functionaliteiten die door Like Fridays worden aangeboden, niet kunnen bieden zonder toegang tot uw persoonlijke gegevens. Like Fridays heeft een aantal rechtsgrondslagen voor het verwerken van persoonlijke gegevens, in de eerste plaats de legitieme zakelijke belangen van Like Fridays bij het aanbieden van lidmaatschapsservices. Wij verwerken ook gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (die u op elk moment kunt intrekken via uw online accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via support@likefridays.com) en waar het gebruik en de verwerking van gegevens noodzakelijk is om een contract met u na te komen. We vragen alleen om informatie die voor deze doeleinden noodzakelijk is en gebruiken deze op een evenredige manier.

13.6 Openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan bepaalde externe dienstverleners (de "Service Providers") om ons in staat te stellen onze lidmaatschapservices aan u te leveren.

13.7 Opslag en verwerking van persoonlijke gegevens

De informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in de Europese Economische Ruimte ("EER"). De afspraken met onze serviceproviders kunnen betrekking hebben op het overbrengen van informatie buiten de EER. In dergelijke situaties zal Like Fridays er echter voor zorgen dat overgedragen informatie nog steeds wordt beschermd door passende voorzorgsmaatregelen.

13.8 Beveiliging van persoonlijke gegevens

Like Fridays heeft redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We eisen ook van onze serviceproviders dat zij adequate veiligheidsmaatregelen treffen om de door hen verwerkte persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onze contracten met hen vereisen dat de serviceprovider (en eventuele sub-verwerkers) zich houden aan hun vereisten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving.

13.9 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Uw belangrijkste rechten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben zijn:
• het recht op toegang tot die persoonlijke gegevens (waarvoor we kleine administratiekosten in rekening kunnen brengen);
• het recht op rectificatie van die persoonlijke gegevens;
• het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen;
• het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en / of te weigeren;
• het recht op overdraagbaarheid (dat wil zeggen overdracht) van uw persoonlijke gegevens; en
• het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.
Wij bieden u hulpmiddelen voor toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens (namelijk het persoonlijke profielgedeelte van de website). Als alternatief kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met Like Fridays (op support@likefridays.com) om uw gegevens te bekijken of te wijzigen. Houd er rekening mee dat als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, u het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

13.10 Updaten van uw persoonlijke gegevens

We willen ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. U kunt ons vragen om informatie die volgens u niet langer actueel is, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar uw persoonlijke profiel op de website te gaan of door contact op te nemen met Like Fridays via support@likefridays.com.

13.11 Links en domeinen van derden

De website kan koppelingen bevatten naar domeinen van derden (of applicaties). Houd er rekening mee dat als u op deze links klikt u mogelijk derden toestaat om uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Like Fridays heeft geen controle over deze externe domeinen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun individuele privacyverklaringen. U moet ervoor zorgen dat u de privacyverklaring leest van elk domein dat u bezoekt.

13.12 Dataretentie

We bewaren persoonlijke gegevens zolang uw account actief is en anders zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij we een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens voor langere periodes of anderszins wettelijk verplicht zijn. We bewaren ook persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten en wettelijke rechten te handhaven.